Åbygge-artikkel om helleristningenes oppdagelse

Borge og Torsnes historielags årsskrift er som vanlig fylt med spennende lokalhistorisk stoff. Jeg selv har dette året fulgt i haldenseren Martin Arnesens spor på hans oppdagelsesferder i Borge på 1860- og 70-tallet. Arnesen var førstemann som virkelig gikk inn for å lete opp helleristningene i Østfolds kulturlandskap. I Borge fant han omkring 20 felt, og hans oppdagelser var også opptakten til funnet av det flotte helleristningsfunnet jeg gjorde på Bilett i nordre Borge 23. oktober i år (se egen artikkel).

Da professor Oluf Rygh i 1873 publiserte den første fortegnelsen over helleristninger i Norge, fantes det 161 kjente helleristningsfelt i Norge. Hele 144 av feltene var oppdaget i Østfold. ”Endnu for 40 Aar siden var det netop saavidt, at man vidste, at Helleristninger fandtes indenfor Norges nuværende Grændser. … Først i de allersidste Aar har man faaet Vished for, at Helleristninger i Virkelighteden forekomme endog i meget stort Antal i en enkelt Del af Norge, det sydlige af Smaalenenes Amt. Fortjenesten for denne viktige Opdagelse tilkommer saagodtsom udelukkende en enkelt Mand, Adjunkt ved Fredrikshalds Skole M. Arnesen, som efter først at have fundet Sporet har forfulgt det med sjelden Udholdenhet og i flere Aar har ofret det meste af sin Fritid paa disse ingenlunde lette Undersøgelser”.

Dette skrev Oluf Rygh i 1873. Rygh en av landets mest respekterte historikere. Når det gjaldt helleristningenes oppdagelse baserte han seg altså på en amatørs gode teft. I artikkelen har jeg fulgt Martin Arnesens oppdagelsesferder på svabergene i Borge på 1860- og 70-tallet. For første gang publiseres de eldste opptegningene som er gjort av bergkunsten i Borge.

I den 29. årgangen av Åbygge kan du ellers blant annet lese om avdukingen av Roald Amundsens bauta i 1928, en sjømann fra seilskutetiden og om den legendariske idrettsmannen Kjell Mikkelsen.

Se mer på Borge og Torsnes historielags hjemmeside.

15.12.2008


<< Tilbake | Skriv ut side