Bylandskapsanalyse over Fredrikstad


Forminsket utsnitt av kart som viser hvordan landskapet rundt byen kan graderes med ulike sårbarhetsgrader.

Høsten 2004 startet Fredrikstad kommune arbeidet med en bylandskapsanalyse - et prosjekt som nå nærmer seg sluttfasen. Gjennom å utarbeide arealrelaterte oversikter over sårbarhet i det bynære landskapet med hensyn på grønne verdier, grønnstruktur og kulturminner, tar man sikte på å få et bedre beslutningsunderlag for plansaker. Bylandskapsanalysen er utarbeidet av Per André Hansen landskapsarkitekter as v/ Lars Ole Klavestad og Per André Hansen, i samarbeid med en faggruppe i kommunens arealplanavdeling. Metoden er en egenutviklet og mer helhetlig måte å tenke arealplanlegging på.

Bylandskapssanalysen er forankret i overordnede mål i kommuneplanens arealdel om å bidra til høyere arealutnyttelse, sikre naturressursene og vern av våre kulturminner og kulturmiljøer. Ved behandlingen av siste revisjon av kommuneplanen etterspurte politikerne metodiske analyser av de bynære grønne områder.

I forhold til Arealplanavdelingens virksomhetsplan er bylandskapsanalysen et viktig tiltak for å legge til rette for at det kan foretas miljøvurderinger ved all saksbehandling som vedrører naturinngrep, arealdisponeringer og bygnings- og reguleringssaker. Bylandskapsanalysen vil slik være en viktig kunnskapsbygging som kan sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Alle arealer er vurdert og verdisatt innenfor temaene natur, landskap, rekreasjon/grønnstruktur, kulturminner og landbruk. Det er lagt stor vekt på å få fram sammenhengen i helhetlige miljøer.

Til slutt er det hele samlet i et syntesekart som viser den totale sårbarheten ulike områder i og rundt byen har dersom man ser vern og utbygging opp mot hverandre. Her fremgår det klart i hvilke områder man må ta mest hensyn til omgivelsene. Analysen er bygd opp med interaktive kart som er knyttet opp mot informasjon om de ulike områdene.

08.02.2005


<< Tilbake | Skriv ut side