Stedsnavnprosjektet


Et navn er ikke bare et navn. Stedsnavnene er en viktig kilde til å forstå landskapet. De forteller ofte ting verken skriftlige eller muntlige kilder vet å fortelle. Ved hjelp av stedsnavn har menneskene gjennom lange tider forenklet landskapet for lettere å kunne orientere seg. Et stedsnavn har som oftest bakgrunn i stedets egenart, hva det ble benyttet til eller en spesiell hendelse som har foregått der. De gamle driftsformene førte til et mye større og annerledes behov for stedsnavn enn det vi har i dag.

Rekonstruksjon av gårdstunene på Ophus ca. 1890. Dette var en av de første tuntegningene jeg lagde (1990-92) og den er kun laget på grunnlag av muntlige opplysninger fra en rekke eldre mennesker. I dag er de fleste av disse bygningene borte. Tuntegningene gir både et bilde av det gamle kulturlandskapet, og de viser også stedsnavnene som ble benyttet rundt gårdstunene. (Tegning: Lars Ole Klavestad, Borge bygdebok, 1994)

For det første var innmarka svært oppdelt med bekker, grøfter, gjerder og løkkeveier. I dag dreier det seg om større enheter. For det andre var det mange mennesker som arbeidet på gårdene. Navnene bidro i så måte til at bonden kunne henvise arbeidsfolk og husmenn til den og den løkka. Også i forbindelse med skogbruk, stenhogging, industrivirksomhet, jakt og fiske gir navnene en verdifull beskrivende funksjon. Omlegging av gårdsdrift og industrivirksomhet, endringer i landskapet og store samfunnsendringer har ført til at svært mange av navnene har gått ut av bruk. De har rett og slett ikke den samme bruksverdien lenger.


Utsnitt av stedsnavnkart fra Heieren. Nummerne henviser til navneliste med uttale, tolkning og opplysninger. (Fra Gårder og slekter i Borge og Torsnes, b. 3, 2001)

I 1988 startet jeg en systematisk registrering av stedsnavnene i Borge og Torsnes - både navn som forekommer i muntlige og skriftlige kilder. Målet har blitt å registrere, kartfeste og tolke samtlige stedsnavn innenfor bygdene Borge og Torsnes. Arbeidet startet med å intervjue gamle mennesker hjemme på Hunn - som 15-åring. Deretter utvidet det seg til nabogårdene, og videre både nord- og sørover. Den viktigste kunnskapen har ligget i intervjuer med eldre mennesker. Ved utstrakt bruk av lydband de første årene er svært mye verdifull informasjon festet på bånd.



I 1993-94 la jeg ned et stort arbeid med å intervjue alle gjenlevende som hadde vokst opp på husmannsplassene under Thorsø herregård. I dag er nesten samtlige av dem borte. Arbeidet resulterte i at rundt 500 stedsnavn i innmarka, utmarka og på sjøen ble registrert. De fleste av navnene ville ellers gått i glemmeboka. Denne navneregistreringen utgjorde også en viktig del av min hovedfagsoppgave ved NLH i 1999. (Fra Gårder og slekter i Borge og Torsnes, b. 2, 2000)

Arbeidet er innlemmet i bokprosjektet Gårder og slekter i Borge og Torsnes (Fjeld/Klavestad/Åstrøm), og slikt sett har det også blitt mer målrettet med tanke på resultat og fremstilling. Samarbeidet med Karl Ottar Fjeld og Svein Åstrøm har også gjort sitt til at det hele har blitt komplettert med tanke verdifullt materiale som forkommer i gamle dokumenter. Samtidig har man på denne måten muligheten til å diskutere problemstillinger rundt blant annet vanskelige stedsnavn, endringer i landskapet og gamle delingsberetninger.


Fiskeplasser, vadtrekk, med, grunner, holmer og skjær har også navn som det er viktig å ta vare på. Kartutsnittet viser sjøområdet vest for Nes-Ramsø. (Fra Gårder og slekter i Borge og Torsnes, b. 5, 2003)

Samtlige gårder blir kartlagt digitalt med egne navnelister og forklaringer. Navnesamlingene presenteres under hver gård i bokverket. Navnene må både sees på som en del av landskapet, historien og språket. Der flere uttaleformer eller at variasjoner av navnet er registrert, er disse tatt med. Stedsnavn handler i stor grad også om grammatikk og språklige endringer gjennom århundrer. I prosjektet inngår det også studere hvordan de gamle eiendomsgrensene har forandret seg, og også det visuelle bildet av kulturlandskapet og gårdstunene.


Kulturlandskapet forandrer seg. Disse to perspektivtegningene viser husmannsplassen Munken under Thorsø i 1910 og 1999. Det er viktig å se stedsnavnene i sammenheng med kulturlandskapets endringer. (Tegninger: Lars Ole Klavestad,Fra Borgarsyssel Musums årbok nr. 5, 1999)

Pr. i dag omfatter navnebasen i dag ca 20.000 stedsnavn fra Borge og Torsnes. Dette ibefatter at flere steder har flere ulike navn, samt at mange navn har ulike uttalevarianter. For å gjøre prosjektet komplett er det ønskelig å gjøre et analysearbeid av det totale navnetilfanget til slutt.

Dette selvinitierte prosjektet har blitt meget omfattende, men jeg har hele tiden sett på det som et svært givende og interessant interessefelt. Her kombineres interessene for landskap, kart, historie, språk og tegning - og ikke minst får man treffe mange interessante mennesker. I tillegg er det givende å vite at man legger ned et solid stykke arbeid for å ivareta noe som ellers ville ha forsvunnet. Gjestfriheten er stor rundt omkring på bygdene - men en kopp kaffe er det fremdeles ingen som har klart å lure i meg.

På 2000-tallet begynte stedsnavninteressen min å bre om seg til hele Østfold. Dette resulterte bl.a. i at jeg medvirket i en rekke stedsnavnprogrammer sammen med programleder Jørn Enger i NRK Østfold der vi snakket om navn innen ulike kategorier. I 2013-2015 hadde jeg også en fast lørdagsspalte i Fredriksstad Blad under vignetten Forunderlige lokale stedsnavn. En lignende spalte har jeg også hatt gående i bladet Hvalernytt (Hvaler Hytteforening) siden 2014 under navnet Forunderlige stedsnavn på Hvaler.

Med bakgrunn i over 25 års navnegranskningsarbeid kom storverket Fra Fredagshølet til Isegran - historiene om de mest forunderlige stedsnavnene i Fredrikstad, Hvaler og Råde ut høsten 2016. Gjennom arbeidet med denne fikk jeg anledning til å vurdere omkring 50.000 lokale stedsnavn i sammenheng. Boka har skapt en enorm interesse for våre mange kuriøse stedsnavn.


Ta vare på det historiske kulturlandskapet! Det beriker opplevelsene. Stedsnavnene er også med og øker forståelsen. Bildet er fra Nordre Borge.


<< Tilbake | Skriv ut side