Gårder og slekter i Borge og Torsnes
- landets største lokalhistoriske bokverk

Siden 1999 har Gyldenstierne forlag as utgitt til sammen 14 bind av bokverket Gårder og slekter i Borge og Torsnes. De to gamle bygdene er i dag en del av Fredrikstad storkommune i Østfold. Bokverket vil til sammen ha 18 bind. Bøkene er forfattet av lokalhistorikerne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm. Hvert bind har en størrelse på 400-700 sider og er trykt i et opplag på 800-1000 eksemplarer. De til nå utgitte bindene omfatter til sammen ca 7000 sider. Hvert bind er rikt illustrert med ca 200 eldre fotografier og rundt 50 tegninger og spesiallagde kart.

Bak prosjektet ligger et stort innsamlings- og forskningsarbeid som startet omkring 1980. Vi har utarbeidet detaljerte eiendomsoversikter for alle gårder og tomter i Borge og Torsnes fra rundt år 1600 til 1960. Dessuten har vi etablert en persondatabase som snart omfatter 100.000 personer, de aller fleste med tilknytning til Borge og Torsnes. Opplysningene i denne er et resultat av nitid registrering av alle tilgjengelige kirkebøker, folketellingene fra 1801 frem til 1910, gjennomgang av alle personskifter fra 1772 til 1939, samt en mengde andre kilder fra lokale og regionale arkiv, person- og bedriftsarkiver, statsarkivene rundt i landet, Riksarkivet i Oslo samt flere offentlige arkiver i utlandet. Til sammen har vi i forbindelse med prosjektet også samlet inn, digitalisert og systematisert ca 18.000 eldre fotografier, malerier mm som oppbevares i private hjem. Som bakgrunnsmateriale har vi gjennom 30 år videre utført utallige lydbåndintervjuer med eldre mennesker. For hver gård presenteres også detaljerte stedsnavnskart med tilhørende forklaringer om navnenes opphav.

Prosjektets målsetting er å dokumentere og skape interesse for historien til bygdene Borge og Torsnes, samt alle de menneskene som har levd og arbeidet her fra ca 1400 og fram til i dag. Videre er det et mål at Gårder og slekter i Borge og Torsnes skal være et nasjonalt foregangsverk for hvordan et slikt arbeid kan gjennomføres. Arbeidet som nedlegges er viktig forskning, og gjennom utgivelsene bringes materialet ut til lokalbefolkningen og andre som har interesse for nærområdet, slektsgransking, navnegransking eller eiendomshistorie på en lett forståelig måte. Bokverket har svært høy kvalitet og har blitt godt mottatt både blant lokalbefolkningen, av fagfolk og i pressen. Det er også inspirerende at en rekke historielag og bygdebokkomitéer ønsker å høre om hvordan bokverket blir til. Etter hva vi kjenner til har et gårds- og slektshistorisk verk av lignende størrelse og detaljgrad aldri blitt utgitt i Norge. Bøkene tar ikke kun for seg bondeslektene, som har vært tradisjonelt i denne typen utgivelser, men også alle bygninger og slekter knyttet til arbeiderbefolkningen.


<< Tilbake | Skriv ut side